OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává Silvie Petrová se sídlem Brno, Tomáškova 658/7 Brno, PSČ 615 00, IČ: 74909703 (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.spiritcheer.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, včetně Dárkového poukazu, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

4. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.spiritcheer.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

5. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.spiritcheer.cz, prostřednictvím telefonu, emailu či osobně. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.spiritcheer.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení,
 • platební metodu.

 

4. Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.spiritcheer.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo),
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení,
 • platební metodu.

 

5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

7. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka - především s individuálně vytvořeným potiskem. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 608 972 784 nebo e-mailem na adrese info@spiritcheer.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.spiritcheer.cz.

2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád).

4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu byly využity vlastní grafické podklady Kupujícího. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Délka předpokládané doby do expedice Objednávky je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli, registrovaný Zákazník může aktuální stav svojí objednávky sledovat na webu.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle výběru zákazníka Českou poštou, kurýrem InTime, nebo připraveno k osobnímu odběru prostřednictví Zasilkovna.cz nebo v sídle Prodávajícího.

5. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši určené v sekci Možnosti nákupu.

6. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.

7. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

8. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

9. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je Dárkový poukaz, přechází na Kupujícího odpovědnost za neoprávněné použití unikátního kódu Poukazu.

V. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena zboží u textilu s potiskem je složena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny podkladu, na který bude vytvářen potisk a dále z pohyblivé ceny, která je ovlivněna velikostí či četností navrhovaných potisků na vybraném podkladu.

2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.spiritcheer.cz.

3. Kupní cena Dárkového poukazu je pevně stanovena.

4. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo během vytváření objednávky.

5. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.

6. Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) – na dobírku, bankovním převodem, PayPal, kreditní kartou přes PayPal, hotově.

7. Držitel platného Dárkového poukazu může k úhradě celé nebo části objednávky použít tento poukaz v jeho nominální hodnotě. Je-li hodnota objednávky menší než je hodnota poukazu, nelze zbývající část vyplatit ani použít při dalším nákupu. Je-li suma objednávky vyšší než částka na použitém poukazu, zbývající hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady. K úhradě jedné objednávky lze použít pouze jeden Dárkový poukaz.

8. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši až do 100 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč.

9. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.

10. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

2. Zákazník není oprávněn využít 3 měsíční lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI. odstavci 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku.

3. Akceptace odstoupení od smlouvy Zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem potisku či vlastním návrhem konečného vzhledu), není zákonnou povinností Prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.

6. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží. Náklady na navrácení zboží Prodávajícímu nese Zákazník.

7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy potisky na textil na zakázku)
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo v loterii.

 

VII. ZÁRUKA, REKLAMACE (PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY)

1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. PRAVIDLA A PODMÍNKY PROVOZU A PŘÍSTUPU NA WWW.SPIRITCHEER.CZ

1. Jakékoliv užití stránek www.spiritcheer.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek www.spiritcheer.cz.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek www.spiritcheer.cz.

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.spiritcheer.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek Provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.spiritcheer.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách www.spiritcheer.cz.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat České poště, kurýrní službě InTime, Zasilkovna.cz či zpracovatelům plateb za účelem kontaktování Kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@spiritcheer.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 608 972 784. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

X. PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO SPOJENÁ S REGISTRACÍ A OBJEDNÁVKOU, OBCHODNÍ SDĚLENÍ

1. Kupující dává svou registrací na www.spiritcheer.cz a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci svých vlastních podnikatelských aktivit, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

2. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@spiritcheer.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 608 972 784.

XI. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 1. Jestliže se jako kupující domníváte, že Vás prodávající poškodil, nebo nedostál svým závazkům, prosím pište na naši emailovou adresu info@spiritcheer.cz.
 2. Jestliže se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 3. Kupující (spotřebitel) může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 4. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 5. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.spiritcheer.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

2. Silvie Petrová jako fyzická osoba – podnikatel – obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a protistrana s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 4. 11. 2014.)